Institute of Information Theory and Automation

You are here

Nelineární odhadování v dopravě

Ing. Pavla Pecherková
Defense type: 
Ph.D.
Date of Event: 
2011-11-25
Venue: 
ČVUT - fakulta dopravní, Na Florenci 25, Praha 1
Mail: 
Status: 
defended
Délka kolon je jedna z nejdůležitějších veličin, která umožní získat informaci o aktuální situaci v dopravní oblasti. Tato veličina je normálními technickými prostředky, které se používají v dopravním řízení, neměřitelná. Tato práce se věnuje různým metodám, jak tuto informaci získat. Již navržený lineární stavový model pracující s lineární odhadovací metodou se ukázal pro reálné oblasti nedostačující. Cílem této práce bylo navrhnout jak nelineární metodu odhadu tak přizpůsobit stávající lineární model aktuální a reálné dopravní situaci. Tyto dva kroky velmi výrazně zlepšily odhad délky kolon a tedy umožnily předávat přesnější informace pro dopravním řízení. Dále se disertační práce věnuje zvýšení stability při použití nelineárních metod odhadu. Testováním se zjistilo, že použití pouze lokálních nelineárních odhadovacích metod přináší rizika špatného odhadu. Proto je v práci navrženo řešení problému hierarchickým odhadem, kde by docházelo k současnému odhadu dvou a více metod odhadu, což by zajistilo stabilitu odhadu natolik velkou, že by toto odhadování mohlo být nasazeno i v reálném prostředí.
2018-05-03 08:01