Institute of Information Theory and Automation

You are here

Ph.D. / master thesis

Cílem práce je prostudovat transformace náhodných veličin při kompresi dat z pohledu náhodnosti a nezávislosti jednotlivých “bitů” výsledné komprimované zprávy. Student by měl popsat tuto náhodnost a míru nezávislosti pomocí entropie a vzájemná informace. Z hlediska kompresních algoritmů se student zaměří na Huffmanovo a Ziv-Lempelovo kódování.

The research projects will advance key agendas in (wireless) sensor networks, focussing on optimal cooperation between sensors and agents as they share data and knowledge, and, ultimately, support autonomous decision-making. Our human and technology environments are becoming dominantly sensorized, and all agents – from human citizens to medical support algorithms to industrial robots – will have to process...

Bakalářské (diplomové) práce budou zaměřeny na odhadování parametrů a/nebo stavů stochastických modelů, kde šum je popsán pravděpodobnostním rozdělením s omezeným suportem a využitím těchto modelů v úlohách modelově orientovaného řízení.
Uvedené modely jsou vhodné pro popis reálných systémů, kde některá ze zúčastněných veličin podléhá fyzikálnímu či jinému omezení, např....
Téma vhodné pro diplomovou práci pro studenty MFF UK, ČVUT FJFI a Fakulta strojní.
Téma bakalářské práce souvisí s vývojem systému podpory krizového řízení pro monitorování a vyhodnocování radiační situace v okolí jaderných elektráren se zaměřením na havarijní situace. Jednou z nejdůležitějších součástí takového systému je atmosférický disperzní model (ADM), který modeluje šíření vzdušných úniků radionuklidů.

Délka kolony je jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality dopravy a často je hlavní modelovanou veličinou vystupující v kriteriu. Komplikací je, že tuto veličinu je stále ještě třeba považovat za neměřitelnou, neboť běžně instalované zařízení (detektory) ji měřit nedokáží. Proto je třeba délky kolon odhadovat podle příjezdů a odjezdů z kolony. Pro měření příjezdů se zatím...

Inteligentní řadiče ovládající světelné křižovatky, průběžné měření hustot a intensit dopravního proudu a přenos aktuálních dat do ústředen umožňují efektivní koordinované řízení rozsáhlých městských oblastí. Tím se otvírá nová aplikační oblast pro rozvoj klasických i nových metodik hierarchického řízení. Navrhovaná oblast výzkumu navazuje na konkrétní dlouhodobé projekty tohoto typu v...

Fully probabilstic design of dynamic decision startegies is a well-developed theoretical basis of learning decision systems, which are potentially widely applicable in technology, natural and societal systems. The applicability is strongly constrained by complexity of the associated optimisation, a special version of dynamic programming. In the considered case, it is necessary to...

Real-life processes arise as a result of relatively independently deciding, mutually influencing parts, which are modelled as multi-agent systems. A complete prescriptive algorithmically feasible theory sutitable to solutions of specific problems does not exist. Preliminary results indicate that such a theory can be created by combining Bayesian decision making, dynamic mixture modelling and fully probabilistic...

Hierarchical control and decision making connected with complex processes always contains a layer in which, decsions are made by human being, by an "operator".  The proposed topic is related to a group of projects, which aims to create an advanced computer support of such decsion making. Existing original probabilistic theory already proved to efficient for this task. There is however a range of theoretical,...

Probabilistic dynamic systems are appplied in technology, transportation, economics, medicine, electronic democracy etc. They are able to model complex technologies, lumphatic systems or group of automata known as one-arm bandits. Often, structure of the model is known but its parameters are unknown and has to be learnt. Often it has to be done jointly with influencing the system, with control. This creates an...

Naše znalost o skutečném světě není nikdy dokonalá. V reálném světě existují náhodné jevy, poruchy nebo nepředpovídané situace, které nazýváme jednotně neurčitostí. Pokud chceme reálné soustavy ovlivňovat (řídit) je třeba vyřešit dva úkoly: 1) řízený objekt co nejlépe poznat a 2) dosáhnout cíle řízení tj. požadovaného chování. Tyto dva úkoly jsou však většinou v rozporu: systém se nejlépe pozná když se nechová...

Funkce orgánů a tkání se v lékařské zobrazovací diagnostice posuzuje pomocí dynamických sekvencí snímků. Analýza obrazových sekvencí je založena na odhadování neznámých parametrů matematického modelu. Za určitých zjednodušujících předpokladů má model jednoduché řešení. V praktických aplikacích však nelze zaručit platnost předpokladů a tedy ani správnost výsledků analýzy. Bylo publikováno několik rozšíření...